اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

عنوان انگلیسی مقاله 

Free-living nitrogen-fixing bacteria in temperate croppingsystemsInfluence of nitrogen source 

ترجمه فارسی مقاله بصورت تایپ شده 16  صفحه می باشد. 

سیستمهای زراعی خودکفا برروی مصرف حداقل نهاده های خارجی تکیه  می کنند. در این سیستمها، نیتروژن تا حد زیادی در کودهای حیوانی و کودهای سبز لگومه(وابسته به خانواده حبوبات) بدست می آید. دانش کمی راجع به این امر وجود دارد که چگونه این فرمهای آلی کود نیتروژن بر روی حضور و فعالیت باکتری تثبیت نیتروژن زنده آزاد اثر می گذارد. غلظتهای بالای نیتروژن غیرآلی در خاک از تثبیت نیتروژن در cyanobacteria and Azotobacter spp جلوگیری بعمل می آرود. احتمالا مصرف کود و کود حیوانی منجر به غلظتهای نیتروژن غیرآلی خواهد شد که قادر به جلوگیری از تثبیت نیتروژن و درنهایت حضور این ارگانیزمها می باشد. ما اثر منابع تثبیت نیتروژن مصنوعی و آلی را روی جمعیتها و پتانسیل تثبیت نیتروژن باکتری تثبیت نیتروژن زنده آزاد در آزمایش سیستمهای زراعی در موسسه تحقیقات روداله بررسی کردیم. پلاتهای مزرعه تیمارهای نیتروژن زیر را قبل از تولید ذرت(Zea mays L.) دریافت کردند؛ 1) تناوبهای بقولات و کودهای سبز درحدود 165 کیلوگرم نیتروژن در هکتار را فراهم می آورد 2) کود گاو در نرخ 220 کیلوگرم نیتروژن درهکتار اعمال گردید (به اضافه 60 کیلوگرم نیتروژن درهکتار از 1994 گاوآهن یونجه خشک)؛ یا 3) کود نیتروژن(اوره و(NH4NO3 در نرخ 145 کیلوگرم نیتروژن درهکتار اعمال گردید. نمونه های خاک در دو عمق از پلاتهای ذرت 4 بار درطول فصل رشد جمع آوری شدند برای رطوبتی خاک، تعداد سیانوباکتریهای تثبیت نیتروژن، PH خاک و ازوباکتر،NH4+ , NO3-و نیتروژن بطور بالقوه قابل معدنی شدن آنالیز گشتند. نمونه های خاک جمع آوری در اواسط ماه جولای برای فعالیت نیتروژناز (توسط کاهش C2H2)و کل جمعیتهای نیتروژن و کربن ازوباکتر و سیانوباکتریها تنها تاحدی توسط تیمار تحت تاثیر قرار گرفتند؛ با اینوجود ترکیب نژادهای سیانوباکتری بطور قابل توجهی تحت تاثیر تیمار قرار گرفت. فعالیت نیتروژناز در خاکهای سطحی در پلاتهای نیتروژن-بقولاتی بیشترین مقدار بودو در سطوح پلاتهای زیرسطحی در پلاتهای نیتروژن-کودی بیشترین مقدار بود. جمعیتها و فعالیت باکتری تثبیت نیتروژن زنده آزاد بنظر می رسد که تاحدی در تمامی پلاتها درنتیجه سطوح PH خاک پائین و غلظتهای بالای نیتروژن غیرآلی درتمامی تیمارها کاهش یافت. مصرف سالانه نیتروژن به تمام پلاتها منجر به سطوح بالای نیتروژن بطور بالقوه قابل معدنی شدن شد که درعوض ممکن است تثبیت نیتروژن غیرهمزیگری در تمام پلاتها کاهش داده شود.