اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله انگلیسی با عنوان 

Hydrothermal treatment of wheat straw at pilot plant scale using a three-step reactor system aiming at high hemicellulose recovery,high cellulose digestibility and low lignin hydrolysis

ترجمه فارسی بصورت تایپ شده در 16 صفحه می باشد.   

به منظور توليد همزمان الكتريسيته و بيواتانل  براي آزمون هيدروترمال گندم Bus مشتمل از سه راكتور استفاده شد. راكتوراول در c80 pre-soaking شد. استخراج دوم همي سلولز در 170 تاc180 و پيشرفت سوم تغيير سلولزي آنزيم در c195 انجام شد. آب اضافه شده را به رامتور سوم به ساقه هدايت شد . بالاترين افزايش آب ، بالاترين تصفيه همي سلولزي را دارد با عدم وجود آب اضافي ، تقليل زيلوزي رخ  داد. حاصل آن تصفيه همي سلولزي بود. و به علاوه موجب  توليد گلوكز بالا در هيدروليز آنزيمي شد. تحت اين شرايط بيشتر  لیگنین در جزء فيبرحفظ شد كه حاصل آن تفاله غني لیگنین با انرژي مصرفي  بالا بعد هيدروليز آنزيمي  سلولزي و همي سلولزي بود.