اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

عنوان انگلیسی مقاله 

Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effects on Yield and
Yield Components of Grain Sorghum (
Sorghum bicolor L.var. Kimia) 

تعداد صفحات ترجمه شده فارسی 14 صفحه می باشد.  

چکیده

 تنش خشکی غالب یکی از مشکلات عمده کشاورزی در نواحی خشک و نیمه خشک جهان است. برای ارزیابی اثر سیستمهای آبیاری محدود و کود فسفر روی عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای(رقم کیمیا)، این گیاه زراعی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران در کرج/ایران کاشته شد. تیمارها از روشهای آبیاری محدود تشکیل شده اند که در مراحل مختلف رشد زایشی و رویشی سورگوم بهمراه سطوح مختلف کود فسفر درمقابل تیمار کنترل (بدون کود) اعمال گردید ؛ کود فسفر شیمیایی تنهای فسفات آمونیوم(250 کیلوگرم درهکتار) و مخلوطی از 50 درصد فسفات آمونیوم (125 کیلوگرم درهکتار)+ باکتریهای تثبیت کننده فسفر. بالاترین عملکرد دانه 7 تن در هکتار از تیمار آبیاری کنترل(بدون تنش خشکی) در زمانی بدست آمد که کود فسفر بیولوژیکی(زیستی) با 50 درصد از کود شیمیایی مورد نیاز (فسفات آمونیوم) اعمال گردیدند. تنش خشکی شدید در مرحله رشدی زایشی بهمراه کاربرد فسفات آمونیوم تنها منجر به حداقل عملکرد دانه کمتر از 0.5 تن در هکتار شد. آبیاری محدود شدید درطول مرحله رشدی رویشی و آبیاری تاحدی محدود درطول مرحله زایشی( برخلاف افت دانه 30 درصد) می تواند گیاه زراعی قابل توجهی با یک میزان صرفه جویی آب زیاد بهمراه کارایی مصرف آبی بالا را تولید نماید