اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

 ترجمه مقاله با عنوان ارزیابی ساخت پذیری طراحی نقشه برای پروژه های ساختمانی در قالب وورد فارسی 40 صفحه می باشد. 

چکیده

هدف- هدف این مقاله بتصویر کشیدن فرایند توسعه ای یک مدل ارزیابی ساخت پذیری برای کاربرد در ذخیره طراحی نقشه پروژه های ساختمانی می باشد که یک الزام اولویتی برای راندمان عملکردی بجای راندمان زیبایی ساختمان دارد .

رویکرد/روش شناسی/طراحی – اول ، تصمیمات اصلی صورت گرفته در مرحله طراحی نقشه پروژه های ساختمانی از طریق بررسی های پایلوت و مصاحبه های آزمایشی و یک بررسی پرسشنامه ای روی طراخان شناسایی شدند . دوم ، این تصمیمات برای اهمیت نسبی شان بسمت ساخت پذیری از طریق بررسی پرسشنامه ای روی پیمانکاران ارزیابی گردید و با استفاده از روش فاصله اطمیان تجزیه و تحلیل گردید . بر پایه این نتایج ، فهرستی از ویژگیهای قابل ساخت و غیرقابل ساخت و اثرات آنها از طریق مصاحبه با پیمانکاران اصلی جمع آوری می شود . این یافته ها در یک زیرساخت تغییر یافته از ارزیابی ساخت پذیری برای طراحی کامل ، جایگزینی اطلاعات موجود در مرحله طراحی نقشه بکار گرفته شدند. اعتبارسنجی با استفاده از 4 پروژه نمونه و بازخورد از شاغلان انجام گرفت.

یافته ها – نتایج بدست آمده از مدل ارزیابی ساخت پذیری طراحی نقشه ، به صورت بازتابی از سطح ساخت پذیری واقعی اثبات شده است . ویژگیهای قابل ساخت و غیرقابل ساخت همانطور که بوسیله پروژه های ساختمانی در ناحیه مدیریت ویژه هنگ کنگ با مثال نشان داده شده است ، شناسایی گردیده اند.

ارزش/ابتکار- این اولین مدلی است که ابزاری برای کاربرد بوسیله تیم طراحی برای ارزیابی ساخت پذیری طراحی هایشان در یک مرحله اولیه ارائه می کند طوری که بهبودهای ضروری بدون تاثیر گذاری بر برنامه توسعه می تواند صورت گیرد.