اگر به هر دلیلی نمی توانید خرید خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید در ساعات کاری با ما از طریق شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید: 09355812026 قوچان مقاله تضمین می کند:
  • تطابق کامل مشخصات و تصاویر با محتوای فایل دانلودی
  • ارسال لینک پس از خرید
  • ارسال فایل دانلودی به ایمیل شما
  • پاسخگویی و پیگیری کامل سفارشات
  • لطفا درهنگام خرید مشخصات کامل وارد کنید

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی” جبران نیترات در یک راکتور الکتروشیمیایی-زیستی جریان بالادستی جدید(UBER)با استفاده از کربن فعال شده پوست خرما به عنوان ماده کاتدی” فایل وورد فارسی در 21 صفحه می باشد. 

چکیده : این مطالعه روش نیتروژن دهی بیولوژیکی را بررسی کرد که روش تصفیه ای است که قادر به کاهش ترکیبات نیترات غیرالی برای گاز نیتروژن مضر می باشد. باکتری نیتروژن دهی هیدروژن تغذیه ای خودکار در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت تا از پیامدهای مشکلزای مرتبط با میکروارگانیزمهای تغذیه کننده-مواد آلی جلوگیری کند. یک راکتور الکتروشیمیایی-زیستی جریان بالایی (UBER) برای همراهی باکتری نیتروژن ده هیدروژن-تغذیه ای که از کربن فعالسازی شده دانه ای پوست خرما(GAC) به عنوان حامل زیستی و ماده کاتدی استفاده می کند، بکار رفت. بی کربنات به عنوان منبع کربن غیرالی خارجی به راکتور تغذیه شد و هیدروژن به عنوان اهداکننده الکترون ازطریق الکترولیز آب درمحل تولید شد. طراحی ترکیب مرکزی (CCD)و روش شناسی سطح واکنش(RSM)برای بررسی تاثیرات دو پارامترهای عملیاتی بنام جریان الکتریکی(I)و زمان نگهداشت هیدرولیک(HRT) روی راندمان UBER بکار برده شد. محدوده جریان الکتریکی 20-0 میلی آمپر و محدوده 36-6 ساعته آزمایش شدند و نتایج نشان داد که نیترات کلا در کاربرد محدوده عملیاتی گسترده جریان الکتریکی(16-10 میلی آمپر) و نیز HRT(30-13.5ساعت)می تواند کاهش یابد. با اینوجود افزایش PH در منطقه کاتدی تا 10.5 از کاهش نیترات جلوگیری کرد و به سطح رضایتبخش کاهش داده نشد.

کلمات کلیدی: جبران نیترات، نیتروژن دهی هیدروژن تغذیه ای خودکار، راکتور الکتروشیمیایی-زیستی جریان بالادستی،UBER